Premiär

Idag är det Premiär för min sajt... här är du ju redan
Och som i ett trollslag har jag även öppnat en fotosajt för alla mina bilder.
Du ser den senaste bilden som jag lagt till här till höger.

Som du ser har jag lagt till lite gamla inlägg från min förra temporära blog, nu skall jag verkligen försöka uppdatera och skriva lite oftare.

Mycket nöje!

Premiere!

Today my site will open for the public!

Here you will find some thoughts, links and every day things that I encounter in my life here in Taipei.
Photos can u find here

Photos

Enjoy!

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on December 3, 2003 3:08 PM.

HongKong was the previous entry in this blog.

Karta över internet is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.