Swedish food festival

Idag börjar den Svenska Matfestivalen på allvar.
Inger har jobbat med den hela våren och äntligen skall frukten skördas.
Det har flugits in svensk mat och svenska kockar, svensk sprit skall serveras och drickas, kan det bli bättre, hoppas bara att de fick med sig Kalles Kaviar för det saknar jag just nu.

The Swedish Foodfestival has started.
Inger has worked with this for months and finally the final resultis here.
Actual Swedish food has been transported here, Swedish chefs is here, Swedish alcohol will be served, can things be better, I only hope they got some Kalles Kaviar there ....

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on May 31, 2004 5:51 PM.

Human Body Exhibition was the previous entry in this blog.

Swe nationalday is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.