Human Body Exhibition

I helgen var vi på en ny utställning, Human Body Exhibition och som namnet antyder var det människokroppar. Dessa var strippade på det mesta av hud och underhudsfett. Detta för att man skulle kunna se muskler och inälvor så tydligt som möjligt. För effekt hade man lämnat lite hud på vissa tår och ögonlock även läppar var kvar på en del av objekten.

Jag tyckte det var mycket intressant medans Inger och Ulf, som var här på besök i veckan) tyckte det var lite väl magstarkt så de satte sig på Starbucks ganska snabbt.

Det mest makabra på utsällningen var nog de foster som var där, allt från vecka 1 till födda - missbildade foster. Även ett 5 månaders foster fortfarande kvar i sin mamma fanns med, naturligtvis med öppen mage så man såg hur den låg där...

För mer information se: Body Works

This weekend we went to the Body Works Exhibit to see the dead bodies there. Most of them were stripped of their skins and their bodyfat, this so we all could see the intestants and organs as good as possible. To enhance the effect they have saved some skin on a toe here or there and an eyelid or lip...

I thought it was interesting but Inger and Ulf ( who visited us this week) went to Starbucks quite fast.

The most controversial of the exhibit is probably the feutus exhibits, in a range from a week or two up to newborns including an unborn 5 month old child still in the mothers woum, ofcourse she was cut open so we all could see her child in there ...
More info here: Body Works

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on May 25, 2004 10:51 AM.

Things that wont happen in Sweden was the previous entry in this blog.

Swedish food festival is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.