Figge

Idag är det svärfars födelsedag.
Vi har sjungit i telefonen för honom, även om jag sjöng fel text.
Så jag får väl skriva en rad här istället

Grattis Figge:

Ja ockeleva
Ja ockeleva
Ja ockeleva uti hunrade år

Ja vissla å leva
Ja vissla å leva
Ja vissla å leva uti hunrade ååååår!

Today its my father-in-law's birthday.

Congratulations Figge!

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on January 24, 2004 5:28 PM.

Illugi was the previous entry in this blog.

Shen Keng Market is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en