Palau

Många frågar om vi kommer hem till jul. Det gör vi inte. Vi har läst i tidningarna, både de svenska och inhemska, att den fruktade Fujian-influensan härjar i Sverige och Europa och att 4 000 personer räknas stryka med, bara i Sverige. Vi är lite fundersamma över om vi vågar åka hem då, så vi har beslutat oss för att inte göra det. Man vet ju aldrig, den personen som sitter bakom oss i bussen kanske är smittad, och då dör ju vi också. Så vi åker hit istället

Alot of people ask if we are coming to Sweden for christmas. We dont. We have read in the newspaper, both swedish and local, that the dreadful Fujian-flu is in Sweden and Europe and that, in Sweden alone, 4000 people are likely to die from it. We have some reservations on going back to Sweden in these conditions so we decided not to. Who knows maybe the man sitting behing me on the bus is infected and then also I will die. So we are going here instead.

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on December 19, 2003 9:40 AM.

MRT was the previous entry in this blog.

Tomorrow is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en