Karta över internet

Detta är den första kartan som skapats över internet. Varje världsdel har fått en egen färg och det blev ganska snyggt eller hur.
Läs mer om projektet här


Källa CS.

This is the first map over the internet. Each continent got their own color and it made it kinda nice didnt it?


Source Computer Sweden.

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on December 4, 2003 8:30 AM.

Premiär was the previous entry in this blog.

Idag börjar det is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.