Eddie Jordan

JAG HAR SETT EDDIE JORDAN !!!

Jag såg honom på torget i Macau när vi var ute och gick en liten kvällspromenad.
Coolt en riktig kändis.

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on November 15, 2003 12:54 PM.

Första måndagen som medelålders man was the previous entry in this blog.

HongKong is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.