A look back at the Election

Det är idag den 1 April 12 dagar efter valet i Tawian och 13 dagar efter att skotten i Tainan föll.
Denna tid har vait fylld av hotelser, protester, funderingar och osäkerhet av vad som håller på att hända.

Allt började med de omtalade skotten i Tainan där Presidenten blev skadad i magen. Mycket kontroversiellt endast en dag innan ett val som redan då såg ut att bli det jämnaste på mycket länge.
De båda kandidaterna sade direkt att valet kommer att hållas som planerat men de ställer in alla framträdanden tills valresultatet är klart.

Valnatt, 20 Mars 2004.
Detta är det absolut jämnaste val jag någonsin kommer att få uppleva, det skiljer mindre än 30 000 röster utan 13 miljoner. Den sittande Presidenten vinner med 0,21%. Men men så enkelt kan det ju inte vara, oppsitionen erkänner sig inte besegrade utan säger att valet är ogiltigt och begär en omräkning och evetuellt ett omval.
I ett kraftfullt tal till sina anhängare manar den förlorande sidan till protest, de kommer att utföra en sittprotest tills en omräkning eller omval utförs om det så krävs att de sitter kvar tills december.

Dagen efter, 21 Mars 2004.
Den förlorande sidan lämnar in en begäran om omräkning av alla rösterna i valet. Men ett par saker han man förbisett i farten och frustrationen av att ha förlorat. Man kan inte begära en omräkning eller ett omval innan den nya Presidenten har utropats och tillsatts enligt konstens regler, detta sker först på måndagen 1 vecka efter valet. Detta gör att några dagar efter att petitionen om omräkning och omval avslås av Högsta Domstolen, dock med förklaringen att om samma papper lämnas in på måndag så kommer nog svaret att bli ett annat ... Dessutom så är det tydligen i lag fastställt att man enbart kan begära omräkning i 11 valkretsar och inte i hela landet, men regler är ju till för att böjas och förändras.. så vem vet...

Sitt-aktionen fortgår och det utbryter vissa våldsamheter lite längre söderut på ön där en demonstrant kör in sin pickup i kravallstaketet som polisen byggt upp för att skydda en regeringsbyggnad där.

Veckan efter 22-28 Mars 2004
Stämningen i landet är i början på veckan osäkerhet, den förlorande sidan ser massor av saker som gjort att de förlorat, "skotten i Tainan är bara fejk", "Rösträkningen utfördes felaktigt, vår sida fick X röster och deras fick Y röster men när de noterade det på tavlan så satte de våra röster på dem och deras röster på oss"... mm mm mm Dessutom så försöker man nu att få igenom en lag retroaktivt som kan användas att förklara valet ogiltigt eftersom en av kandidaterna har utsatts för ett attentat dagen innan valet.

När man nu sitter här och blickar tillbaka på den senaste 2 veckorna känns det mer och mer som att den förlorande sidan inte enbart inte kan erkänna sig besegrad utan de gör vad som helst för att få makten. Kunde man inte vinna valet så förklaras det ogiltigt, vinner man inte i omräkningen så vill man ha omval, vinner man inte där så skapar man en lag som säger att valet är ogiltigt och att vi måste få makten.
Jösses!
Och folket sitter kvar i sin protestaktion, de har nu får flytta på sig eftersom de satt på en av de större gatorna här och blockerade trafiken, de sitter numera på ett torg. Men de har fortfarande samma glöd och viftar sina flaggor med samma intensitet som tidigare.
Häromdagen intevjuades en student i live TV, mitt under intervjun kommer det 3 äldre män fram och säger till studenten att vara tyst, han förstår sig inte på sånthär, och Pang poff tjoff så har de gett studenten 3 rejäla smockor mitt i nyllet och mitt i TV sändningen. Det studenten sa var att han tyckte de kunde gå hem nu och inse att de förlorat, inte tappa ansiktet mer än vad de gjort.

Tja som någon smart sa, må du leva i intressanta tider.

Today itsa April 1 12 days after the election and 13 after the shots in Tainan.
It has been a time of turmoil, protests, reflection and uncertainty about what is about to happen.

Everything started with the shots in Tainan, the President got wounded in the stomach. Very controvercial just a day before what already then was about to be one of the tightest elections ever.
Both candidates imidiately after the incident agreed to not have any public appreances until the result was presented.

Election night, March 20 2004
This is for sure the tightest election I will expereince, the diffrence between winning and losing side is less than 30 000 votes. The reignin President wins with 0,21%. But wait it cant be that easy, the opposition wont admit the loss and demands a recount of all the votes or a new election to be held.
In a powerful speech to his supporters the opposition urges his crowd to protest against the result. They start a sit-down protest and will continue until a recount or a new election is about to be held, if it so takes they will be sitting here until december.

The day after the night before, March 21 2004.
The losing side hands in a petition for a recount of all the ballots in the election to the High Court. But they ahve missed some small details. Its not according to law to hand in this petiotion until the new President has been instated properly and that wont happen until a week from monday. This means their petition is rejected just a few days later. And it is also not allowed to have a recount of all the ballots in the election, they have to state 11 areas they will have a recount in.
So the H.C. rejects the petition but not only that they also states that if the same papers will be filed on the coming monday the outcome most likely will be diffrent.

The demostration is still going strong. Some clashes with police is reported from the southern part of the island, a man drove his truck thru the fence the police has put up to protect the government buildings there.

The following week March 22-28 2004
The situation in the country is feeling unstable, the losing side refuses to admit defeat and sees things that made them loose. "The shots are fake", "When the vote counting took place we got X amount of votes and they got Y amount of votes, but when they put it on the board they accidently put up our numbers on them and theirs on us" etc etc As if this would not be enough they are trying to pass a law that will work retroactive and will declar the election unvalid because one of the candidates were object of an asassination attempt just one day before the election.

When Im sitting here and looking back at the past 2 weeks I just feel .
oh come on, you lost! Face it and move on!
It seems like the losing side are capable to do anything to get into power, if they didnt win the election, reject the result and demand recount, if they dont win the recount get a new election! Yieezzz...

The protest are still going on. The other day a student was interviewd in live tv, he answered questions about his feelings about the protest. He said that he thinks they should go home and that he doesnt understand why they are doing it. During the interview 3 older men approaches them and tells the student to be quiet and Bang Bang Bang He get 3 fists right in the face, on live TV!

Well as someone said, may you live in interesting times.

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on April 1, 2004 10:38 AM.

The President is SHOT!!! was the previous entry in this blog.

Hard at work on mondays... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.